Liittymislomakkeen tiedot kerätään seuran jäsenrekisteriin.
Jäsenrekisterin rekisteriseloste
Susl:lle menee pakosti seuraavat tiedot: nimi, osoite, syntymä aika ja kansalaisuus.
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

SEURAN YHTEYSTIEDOT


Kaikki tarvittava tieto tarjolla

Seuran hallitus

PuheenjohtajaPetri Laaksonen
050 – 5353 350
sposti@…
JäsenJuha Kiiski 2018
JäsenPasi Laaksonen 2018
JäsenArto Pääkkönen 2018
JäsenTommi Koskinen 2019
JäsenMikko Räfsten 2019
JäsenKati Loitokari 2019
VarajäsenJoonas Koskinen
VarajäsenJani Kylmäluoma

Toimihenkilöt

Varapj.Arto Pääkkönen
SihteeriTommi Koskinen
sposti@…
RahastonhoitajaPäivi Lappalainen
sposti@…
KoulutusPetri Pohjasniemi
sposti@…
UppopalloJuha Kiiski
sposti@…
KompressoritJukka Nurminen
sposti@…
LaitteetJouni Loitokari
sposti@…
WebmasterPasi Laaksonen
sposti@…
TurvallisuusMikko Räfsten

Sukelluskouluttajat

KoulutusvastaavaPetri Pohjasniemi
050 – 386 2224
sposti@…
KouluttajaErkki Kallio
050 – 332 2557
KouluttajaJouni Loitokari
040-567 0015
KouluttajaArto Pääkkönen
044 – 378 8320
KouluttajaKati Loitokari
050 – 546 9913

HAUSKUUS


Kaikki kiva ei ole ilmaista

Seuran maksut

MaksutapahtumaViiteMaksuLisätiedot
Jäsenmaksu norppa102515,00€Seuran jäsenmaksu + Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksu (15v ja alle)
Jäsenmaksu norppa + ilmakortti202455,00€Ilmakortti, joka oikeuttaa ilmakompressorin käytön kuluvaksi vuodeksi
Jäsenmaksu aikuinen / Rinnakkaisjäsen101230,00€Sisältää vain seuran jäsen maksun ei Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksua
Jäsenmaksu aikuinen + liiton maksu100955,00€Sisältää myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksu
Jäsenmaksu aikuinen + liitonmaksu + ilmakortti103895,00€Ilmakortti, joka oikeuttaa ilmakompressorin käytön kuluvaksi vuodeksi
Jäsenmaksu + ilmakortti104170,00€Ei sisällä Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksua
Ilmakortti105440,00€ 
Uimalamaksut  Uimalan käyttömaksut jatkossa hallin kassalle
Happirinki107042,00€Maksetaan kun liitytään rinkiin. Maksua ei palauteta
Heliumrinki1520100,00€Maksetaan kun liitytään rinkiin. Maksua ei palauteta
Kaasutäytöt
Ilma litrahinnalla1067Jäsen 0,60€ x LitraVieras 0,80€ x litra
Happi Jäsen 2,00€ / 10 Bar 
Helium Jäsen 12,00€ / 10 BarVieras 20,00€ / 10 Bar
Laitepakettivuokrat
Viikonloppu108320,00€ 
Viikko108330,00€ 
Kuukausi109680,00€ 
4 kuukautta1106170,00€ 
Kurssit
Peruskurssi P1 390,00€ 
Jatkokurssi P21326120,00€ 
Syventävä jatkokurssi P3 120,00€ 
INTRO Kysy tarjousLaitesukelluskokeilu (1-10 henkilöä)
Ohjeita maksamiseen saa tarvittaessa sihteeri@hyvinkaanurheilusukeltajat.fi
Hyvinkään Urheilusukeltajat ry Hyvinkään Osuuspankki IBAN FI83 5062 0340 0032 96 SWIFT/BIC OKOYFIHH TILI 506203-43296

SEURAN SÄÄNNÖT


 
 1. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksestä käytetään säännöissä nimitystä seura.
 2. Seuran tarkoituksena on jäsenten sukellusharrastuksen, sukellusturvallisuuden ja kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää sukelluskoulutusta harjoitus-, lajiin tutustumis- ja valistustilaisuuksia, kilpailuja sekä huvitilaisuuksia. Tarvittaessa seura osallistuu viranomaisten pyynnöstä vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa pienimuotoista talkootoimintaa, urheiluvälineiden välittämistä jäsenilleen, julkaisutoimintaa, mainostilamyyntiä, sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Tarvittaessa seura hankkii tarvittavat luvat. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
 3. Jäsenet. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Alle 15-vuotiaat jäsenet ovat juniorijäseniä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä jäsenkokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen jättää maksuvelvoitteensa hoitamatta, toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu. Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kaikille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 6. Hallitus. Seuran toimintaa, taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi valittu seuran puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 6 varsinaista jäsentä ja yhdeksi vuodeksi valitut 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorot määräytyvät arvan perusteella, seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Hallituksen jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä. Mikäli joku hallituksen jäsenistä estyy hoitamasta tehtäväänsä, tulee hänen tehtäväänsä hoitamaan edellisessä syyskokouksessa valittu 1. varamies tai tämän ollessa estynyt 2. varamies. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Seuran nimen kirjoittaminen. Seura nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin erikseen. Seuran nimen voivat kirjoittaa myös sihteeri yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus. Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 9. Seuran kokoukset. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun varsinainen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniori jäsenellä ja Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokoukseen voi etäosallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys hyväksyy tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen. Etäosallistujan henkilöllisyys pitää pystyä luotettavasti, ennalta sovitulla tavalla todentamaan. Tietoliikenneyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä osallistumisesta tulee ennakkoon ilmoittaa. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Seuran kokouksen koollekutsuminen. Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään (7) seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 11. Varsinaiset kokoukset. Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus:
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivät seuraavalle kalenteri vuodelle
  6. valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitukseen erovuoroisten tilalle 3 jäsentä sekä 1. ja 2. varajäsen.
  7. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Seuran, sen hallituksen ja jaoksien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Alajaokset. Seuran kokous voi seuran sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaoksia ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.
 13. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa ja päätöstä on kannatettava molemmissa kokouksissa vähintään(3/4) kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa on seuran varat käytettävä seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.